Dane Urzędu

Gmina Michów

Urząd Gminy Michów
ul.Rynek I 16
21-140 Michów

Tel./Fax 081 8566001
               081 8566094
               081 8566202

sekretariat@michow.eurzad.eu

Godziny pracy Urzędu

pon.-pt. 7.30-15.30

 

Przewodniczący

Rady Gminy - mgr inż. Andrzej Trojak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - mgr inż. Marian Wicha 

przyjmują interesantów w każdą środę

w godz. 800 - 1000 (świetlica- pokój nr 18)

 

Klub Radnych PIS i GPL

przyjmuje interesantów w każdą środę

w godz. 1000- 1100 (świetlica - pokój nr 18)

Stanowisko ds. ogólnoadministracyjnych i kadr

mgr Beata Rzechuła

Kontak:  tel. 081 8566094      

email: sekretariat@michow.eurzad.eu

 

Zakres czynności:

 1.  Prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu.

2.  Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w zakresie wykonywania czynności zapewniających właściwy obieg ewidencjonowania i przechowania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów w Urzędzie, a zwłaszcza:
1) przyjmowanie i nadawanie właściwego obiegu otrzymanej korespondencji tj. przekazywanie jej Wójtowi, Zastępcy lub Sekretarzowi celem przejrzenia i wskazania pracownika załatwiającego,
2) przyjmowanie korespondencji zastrzeżonej i przekazywanie jej do kancelarii tajnej,
3) rejestrowanie przejrzanej przez Wójta, Zastępcę lub Sekretarza  korespondencji i przekazanie jej wskazanym pracownikom w systemie papierowym i elektronicznym,
4) wysyłanie korespondencji i doręczanie pism na terenie gminy,
5) wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych oraz wydawanie stemplowanych dyskietek wprowadzonych do obiegu w Urzędzie,
6) zaopatrywanie urzędu w niezbędne pieczęcie urzędowe, nagłówkowe i podpisowe oraz prowadzenie rejestru pieczęci i ich kasowanie,
7) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
8) prowadzenie spraw osobowych (akt osobowych) pracowników Urzędu Gminy w tym ustalanie uprawnień wynikających ze stosunku pracy,
9) prowadzenie spraw z zakresu bhp, p. poż w Urzędzie,
10) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
11) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,
12) wykonywanie zadań związanych z wyborami samorządu mieszkańców wsi (sołtysów i rady sołeckiej),
13) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta oraz opracowywanie sprawozdań z realizacji zarządzeń Wójta,
14) prowadzenie zbioru przepisów urzędowych /Dziennik Ustaw, Monitor Polski/ do powszechnego korzystania w Urzędzie,
15) wnioskowanie do Powiatowego Biura Pracy o kierowanie bezrobotnych do prac na terenie gminy i przygotowywanie umów o pracę,
16) utrzymanie czystości i estetyki w budynku urzędu a także wokół budynku.
3. Przyjmowanie, nadawanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej.
4. Udzielanie informacji interesantom a w razie potrzeby kierowanie ich do  właściwych pracowników.
5. Obsługa interesantów przy przyjmowaniu skarg i wniosków przez Wójta Gminy.
6. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków mieszkańców wpływających do urzędu, nadawanie biegu zgłoszonym skargom.
7. Zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i materiały biurowe na cele administracyjne przestrzegając ustawy Prawo zamówień publicznych oraz konserwacja sprzętu i likwidacja zużytego.
8. Prenumerata czasopism.

 

Drukuj