Dane Urzędu

Gmina Michów

Urząd Gminy Michów
ul.Rynek I 16
21-140 Michów

Tel./Fax 081 8566001
               081 8566094
               081 8566202

sekretariat@michow.eurzad.eu

Godziny pracy Urzędu

pon.-pt. 7.30-15.30

 

Przewodniczący

Rady Gminy - mgr inż. Andrzej Trojak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - mgr inż. Marian Wicha 

przyjmują interesantów w każdą środę

w godz. 800 - 1000 (świetlica- pokój nr 18)

 

Klub Radnych PIS i GPL

przyjmuje interesantów w każdą środę

w godz. 1000- 1100 (świetlica - pokój nr 18)

Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy

insp. Teresa Ochnio

Kontakt:

tel. 081 8566094 wew. 32              email: tochniooswiata@michow.eurzad.eu

Zakres czynności:

1. Obsługa organizacyjno – techniczna posiedzeń organów Gminy - Rady Gminy i Komisji Rady w zakresie protokołowania sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji.

2. Prowadzenie rejestrów uchwał Rady Gminy, wniosków i opinii komisji RG oraz interpelacji, zapytań i wniosków radnych.

3. Przedkładanie uchwał Rady Gminy organowi nadzoru –Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

4. Prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego i udostępnianie do powszechnego wglądu  w siedzibie Urzędu.

5. Wykonywanie w zleconym zakresie zadań wynikających z przepisów szczególnych związanych z wyborami Wójta, Rady Gminy, wyborami do Sejmu, Senatu oraz wyborami Prezydenta RP i przeprowadzania referendum.

6. Przekazywanie wniosków i interpelacji radnych kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do ich załatwienia.

7. Czuwanie nad terminowym załatwianiem wniosków  komisji i interpelacji radnych.

8. Opracowywanie sprawozdań z realizacji uchwał RG.

9. Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników.

10. Prowadzenie spraw o charakterze sprawozdawczo-informacyjnym dotyczących Rady Gminy.

11. Udostępnianie mieszkańcom gminy protokołów i wniosków z posiedzeń komisji.

12. Ułatwianie kontaktów radnych z wyborcami - opracowywanie harmonogramu dyżurów przewodniczącego RG i radnych.

 

Drukuj