Dane Urzędu

Gmina Michów

Urząd Gminy Michów
ul.Rynek I 16
21-140 Michów

Tel./Fax 081 8566001
               081 8566094
               081 8566202

sekretariat@michow.eurzad.eu

Godziny pracy Urzędu

pon.-pt. 7.30-15.30

 

Przewodniczący

Rady Gminy - mgr inż. Andrzej Trojak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - mgr inż. Marian Wicha 

przyjmują interesantów w każdą środę

w godz. 800 - 1000 (świetlica- pokój nr 18)

 

Klub Radnych PIS i GPL

przyjmuje interesantów w każdą środę

w godz. 1000- 1100 (świetlica - pokój nr 18)

Posiedzenie Rady Gminy Michów
2013.05.25
XXVI Sesja Rady Gminy Michów odbędzie się 28 maja 2013 r. w Urzędzie Gminy Michów

Posiedzenie odbędzie się w dniu  28 maja 2013 r./ wtorek / o godz. 10 -tej w świetlicy Urzędu Gminy w Michowie z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4.Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji

5.Interpelacje i zapytania radnych

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Michów za 2012 r.;

        a) zapoznanie się z treścią sprawozdań finansowych,

b)     przedstawienie przez komisję Rewizyjną opinii nt. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Michów za 2012 r.,

7. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu  z  wykonania budżetu Gminy Michów za 2012 r.

8. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Michów.

9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium.

10. Przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie  absolutorium.

11. Dyskusja

13. Podjęcie uchwał:

     1/ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. wraz   ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michów za 2012 r.,

2/  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Michów za 2012 r.,

       3/  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r.,

       4/  w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Michów.

       5. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług  świadczonych przez Gminę Michów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

14. Informacja o bieżącej działalności Lubelskiej Izby Rolniczej

15. Wolne wnioski