Dane Urzędu

Gmina Michów

Urząd Gminy Michów
ul.Rynek I 16
21-140 Michów

Tel./Fax 081 8566001
               081 8566094
               081 8566202

sekretariat@michow.eurzad.eu

Godziny pracy Urzędu

pon.-pt. 7.30-15.30

 

Przewodniczący

Rady Gminy - mgr inż. Andrzej Trojak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - mgr inż. Marian Wicha 

przyjmują interesantów w każdą środę

w godz. 800 - 1000 (świetlica- pokój nr 18)

 

Klub Radnych PIS i GPL

przyjmuje interesantów w każdą środę

w godz. 1000- 1100 (świetlica - pokój nr 18)

Gospodarka

Gmina Michów, podobnie jak wiele innych gmin wiejskich w województwie lubelskim, cechuje się stosunkowo niekorzystną strukturą gospodarki, z dominującą pozycją mało efektywnego sektora rolnego i słabo rozwiniętą działalnością pozarolniczą.

Gmina Michów ma typowo rolniczy charakter. Użytki rolne zajmują 10,1 tys. ha,  czyli 75% ogólnej powierzchni gminy. Aż 75% powierzchni użytków rolnych zajmują  grunty orne, niecałe 25% łąki i pastwiska, natomiast tylko 0,3 % stanowią sady. 

Gleby w gminie charakteryzują się generalnie średnią żyznością. Przeważają  tutaj gleby bielicowe i pseudobielicowe oraz gleby rdzawe wyługowane. W dolinach i obniżeniach terenu występują gleby hydromorficzne glejowe, murszowo-mineralne, torfowe, murszowo–torfowe oraz mady rzeczne.

Jakość gleb determinuje w dużym stopniu kierunki upraw roślin  i hodowli zwierząt. W uprawach dominują zboża i ziemniaki. Domeną gminy jest także  hodowla żywca wieprzowego i krów mlecznych.

Na terenie gminy działa Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka”, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. W gminie nie funkcjonuje  żadna grupa producencka, a tylko nieliczni rolnicy są aktywni w organizacjach zrzeszających rolników.