Kapitał Ludzki

Projekt systemowy „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Michów” – współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach POKL i realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie.

   Dnia 08.06.2010 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu. Uczestnikami spotkania było: 14 – osób bezrobotnych – beneficjentów ostatecznych projektu, kierowniczka OPS – koordynator projektu oraz biorący udział w projekcie pracownicy socjalni. Koordynator projektu – Dorota Kosior zapoznała obecnych z realizowanym w 2010 r projektem systemowym. Uczestnicy spotkania mieli możliwość dyskusji i zadawania pytań dotyczących projektu. Spotkanie informacyjne pozwoliło również beneficjentom ostatecznym na integrację i poznanie siebie.
 

 Dnia 20 sierpnia 2008 roku w Lublinie została zawarta umowa ramowa POKL. 07.01.01 – 06 – 098/08 – 00 pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Michów określająca sposób finansowania, monitorowania oraz realizacji Projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michowie  pt. „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Michów”.

Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest konieczność zwiększenia efektywności i promocji integracji społecznej i zawodowej na terenie Gminy Michów. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i zdrowotna bezrobotnych 10 kobiet i 4 mężczyzn z gminy Michów – klientów pomocy społecznej.

W 2010 r. budżet projektu wynosi 104 004,19 zł

Narzędziem realizacji projektu jest kontrakt socjalny przewidujący zastosowanie co najmniej dwóch instrumentów aktywnej integracji. W ramach projektu przewidywana jest możliwość uczestnictwa w warsztatach grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym oraz skorzystanie z konsultacji indywidualnych, a także udział w kursie zawodowym.