Dane Urzędu

Gmina Michów

Urząd Gminy Michów
ul.Rynek I 16
21-140 Michów

Tel./Fax 081 8566001
               081 8566094
               081 8566202

sekretariat@michow.eurzad.eu

Godziny pracy Urzędu

pon.-pt. 7.30-15.30

 

Przewodniczący

Rady Gminy - mgr inż. Andrzej Trojak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - mgr inż. Marian Wicha 

przyjmują interesantów w każdą środę

w godz. 800 - 1000 (świetlica- pokój nr 18)

 

Klub Radnych PIS i GPL

przyjmuje interesantów w każdą środę

w godz. 1000- 1100 (świetlica - pokój nr 18)

Gmina Michów informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 r. firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Michów jest firma ZUK Kurów ul. Głowackiego 43, 24-170 Kurów, tel. 81 880-88-03.

Odpady zmieszane oraz zebrane w sposób selektywny,  firma ZUK Kurów będzie przekazywała do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Puławach, którą prowadzi Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach, ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się przy ul. Zasadniej 105 w Michowie. Mieszkańcy mają możliwość przekazania tam odpadów tj.: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny,  baterie, akumulatory, przeterminowane leki i termometry rtęciowe, odpady środków chemicznych, farb, lakierów, zużytych opon , przepracowanych olejów oraz opakowań po nich, odpady z remontów.

W/w odpady będą przyjmowane bezpłatnie tylko od mieszkańców gminy Michów. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów komunalnych z częstotliwością 1 raz w tygodniu – wtorek w godzinach od 730- 1530.

 

Podczas sesji Rady Gminy Michów w dniu 28 grudnia 2012 r. uchwalone zostały uchwały mające na celu wprowadzenie w roku 2013 nowego zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

1.                                                                                                                                                                                                                                      Uchwała Nr XXII/127/2012 Rady Gminy Michów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michów.

2.      Uchwała Nr XXII/128/2012 Rady Gminy Michów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

3.      Uchwała Nr XXII/129/2012 Rady Gminy Michów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

4.      Uchwała Nr XXII/130/2012 Rady Gminy Michów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.

5.      Uchwała Nr XXIV/145/2013 Rady Gminy Michów z dnia 21 lutego 2013 r.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

6.      Uchwała Nr XXII/132/2012 Rady Gminy Michów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców.

7.      Uchwała Nr XXII/133/2012 Rady Gminy Michów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 Korzyści płynące z wprowadzonych zmian:

        ·         Objęcie wywozem i segregacją odpadów wszystkich nieruchomości na terenie gminy.

·         Możliwość oddawania odpadów problemowych do specjalnego punktu selektywnego zbierania odpadów.

·         Zmniejszenie ilości dzikich wysypisk.

·         Nowoczesne zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów

Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani będą do złożenia Wójtowi Gminy Michów do dnia 29 marca 2013 roku deklaracji o liczbie zamieszkujących osób na terenie danej nieruchomości. Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Ważne dokumenty, a także będzie roznoszony za pośrednictwem sołtysa lub będzie go można pobrać w Urzędzie Gminy. W deklaracji należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkałych nieruchomość (nie zameldowanych) oraz określić sposób selektywny bądź nieselektywny gromadzenia odpadów i na tej podstawie określić miesięczną stawkę opłaty.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do rzetelnego wypełnienia deklaracji zgodnie ze stanem faktycznym, gdyż stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

W przypadku niezłożenia deklaracji lub powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych opłata za odpady komunalne zostanie określona decyzją administracyjną.

Na podstawie deklaracji będzie naliczana opłata, którą mieszkańcy będą uiszczać do budżetu gminy. Opłata ta będzie środkiem finansowania całego procesu odbioru, transportu, recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zachęcając o dbanie o środowisko naturalne, promując segregację odpadów, za selektywną zbiórkę odpadów została ustalona niższa stawka „opłaty śmieciowej”.

Opłata za odpady komunalne /nieruchomości zamieszkałe/

·   Stawka opłaty za odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny od 1 mieszkańca za 1 miesiąc  wynosi 6,00 zł.

·  Stawka opłaty, za odpady komunalne, zbierane w sposób nieselektywny od 1 mieszkańca za 1 miesiąc wynosi 14,00 zł.

Opłata za odpady komunalne /nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne/

Odpady komunalne zbierane selektywnie:

1) za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 13,00 zł,

2) za pojemnik o pojemności 240 l –  w wysokości 26,00 zł,

3) za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 119,00 zł.

Odpady komunalne zbierane nieselektywnie:

1) za pojemnik o pojemności od 120 l– w wysokości 26,00 zł,

2) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości  52,00 zł,

3) za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 238,00 zł.

Opłata za odpady komunalne /nieruchomości które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne/

Odpady komunalne zbierane selektywnie:

1) za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 13,00 zł,

2) za pojemnik o pojemności 240 l –  w wysokości26,00 zł,

3) za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 119,00 zł.

Odpady komunalne zbierane nieselektywnie:

1) za pojemnik o pojemności od 120 l– w wysokości 26,00 zł,

2) za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 52,00 zł,

3) za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 238,00 zł

 

Pierwszą opłatę należy wpłacić do dnia 31 lipca 2013 roku, a następne w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty na rachunek bankowy Gminy Michów Nr 55 8191 1068 2001 0000 1531 0004.

Na terenie gminy Michów dostępny będzie punkt selektywnego zbierania odpadów, gdzie można będzie oddać odpady problemowe takie jak: zużyte baterie, opony, przeterminowane leki, chemikalia itp. Będą także przeprowadzane zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. Harmonogram odbioru odpadów udostępniony będzie na stronie internetowej naszej gminy oraz na tablicach ogłoszeń.

Szczegółowe zasady gospodarki odpadami na terenie naszej gminy określa Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Michów.

Strony: 1  2  3