Dane Urzędu

Gmina Michów

Urząd Gminy Michów
ul.Rynek I 16
21-140 Michów

Tel./Fax 081 8566001
               081 8566094
               081 8566202

sekretariat@michow.eurzad.eu

Godziny pracy Urzędu

pon.-pt. 7.30-15.30

 

Przewodniczący

Rady Gminy - mgr inż. Andrzej Trojak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - mgr inż. Marian Wicha 

przyjmują interesantów w każdą środę

w godz. 800 - 1000 (świetlica- pokój nr 18)

 

Klub Radnych PIS i GPL

przyjmuje interesantów w każdą środę

w godz. 1000- 1100 (świetlica - pokój nr 18)

Przyroda

Gmina położona jest na Wysoczyźnie Lubartowskiej. Obszary prawnie chronione w gminie zajmują prawie 3,2 tys. ha, co stanowi 23% obszaru gminy (przy podobnym wskaźniku dla województwa i 33% dla kraju). W skład obszarów prawnie chronionych wchodzi przede wszystkim: Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza oraz Zespół Stawów Lipniak. Na terenie gminy została wyznaczona również ostoja siedliskowa Dolny Wieprz (PLH060051), która w przyszłości prawdopodobnie zostanie objęta siecią NATURA 2000.

Cały obszar gminy położony jest w zlewni rzeki Wieprz. Główną sieć rzeczną tworzy Wieprz wraz z dopływem - rzeką Mininą. Charakterystycznym elementem krajobrazu są zbiorniki wód stojących: zespół stawów Lipniak o powierzchni 123 ha, liczne starorzecza w dolinie Wieprza, torfianki, niewielkie śródleśne stawy oraz kilkanaście małych sadzawek rozsianych na całym obszarze gminy.

Lasy zajmują 18% ogółu powierzchni gminy i swoim obszarem obejmują ponad 2,2 tys. ha. Około 41% powierzchni lasów należy do Skarbu Państwa i zarządzane jest przez Nadleśnictwo Lubartów. Pozostała ich część znajduje się w rękach prywatnych. Największe kompleksy leśne zachowały się w miejscowościach Lipniak, Giżyce i Michów. Charakteryzują się one bogatą różnorodnością siedliskową i stanowią istotny element systemu ekologicznego.