Dane Urzędu

Gmina Michów

Urząd Gminy Michów
ul.Rynek I 16
21-140 Michów

Tel./Fax 081 8566001
               081 8566094
               081 8566202

sekretariat@michow.eurzad.eu

Godziny pracy Urzędu

pon.-pt. 7.30-15.30

 

Przewodniczący

Rady Gminy - mgr inż. Andrzej Trojak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - mgr inż. Marian Wicha 

przyjmują interesantów w każdą środę

w godz. 800 - 1000 (świetlica- pokój nr 18)

 

Klub Radnych PIS i GPL

przyjmuje interesantów w każdą środę

w godz. 1000- 1100 (świetlica - pokój nr 18)

Sekretarz

mgr Artur Karpiński

Kontakt:    tel. 081 8566094 wew. 31

Do zadań Sekretarza w szczególności należy:
 

1.   Organizowanie pracy Urzędu.

2.   Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działanie Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.   Przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących:

      1)    ustroju gminy - Statut Gminy,

      2)    funkcjonowania Urzędu – Statut Urzędu, Regulamin Organizacyjny Urzędu, Regulamin Pracy Urzędu.

4.   Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy.

5.   Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego.

6.   Przygotowywanie projektów Zarządzeń Wójta i innych aktów prawnych.

7.   Organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy.

8.   Nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli w Urzędzie.

9.   Nadzorowanie spraw związanych z wyborami i referendami.

10. Prowadzenie spraw osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (OPS, Biblioteka Publiczna).

11. Opracowywanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu i aktualizacja.

12. Nadzorowanie przestrzegania Regulaminu Pracy Urzędu i Instrukcji kancelaryjnej.

13. Tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.

14. Nadzór nad bieżącymi wydatkami związanymi z zakupem materiałów biurowych.

15. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.

16. Uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji.

17. Przedstawianie Wójtowi propozycji do powierzenia określonych czynności  pracownikom.

18. Organizowanie i nadzór nad praktykami zawodowymi uczniów i studentów.

19. Wykonywanie funkcji Pełnomocnika informacji niejawnych.

20. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą samodzielnych stanowisk.

21. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników prawa przy wykonywaniu obowiązków służbowych i udzielanie instruktażu.

22. Nadzór nad placówkami oświaty prowadzonymi przez gminę /szkoły, przedszkole/ w tym:

       1)    organizowanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkola,

       2)    prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół i przedszkola,

       3)    wykonywanie zadań wynikających z funkcji organu w zakresie awansu zawodowego nauczycieli w szkołach na     terenie gminy,

       4)    zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i nadzór nad ich realizacją,

       5)    wykonywanie bieżącego nadzoru w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,

       6)    prawidłowość wykorzystywania środków budżetowych przez szkoły, przedszkole i stołówki szkolne,

       7)    przyznawania stypendiów socjalnych i innych,

       8)    organizowanie dowozu uczniów do szkół i nadzorowanie pracy kierowców,

       9)    zapewnienie właściwej sieci szkół i oddziałów przedszkolnych.

23. Przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na inwestycje,  remonty,  zakupy prowadzone przez gminę.

24. Prowadzenie remontów dróg gminnych, budynków komunalnych i budynku Urzędu Gminy oraz zakupu sprzętu i       wyposażenia dla Urzędu.

25. Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych oraz nadzór nad osobami skierowanymi do tych prac.

26. Nadzór merytoryczny nad Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie bieżącego wprowadzania informacji.