Dane Urzędu

Gmina Michów

Urząd Gminy Michów
ul.Rynek I 16
21-140 Michów

Tel./Fax 081 8566001
               081 8566094
               081 8566202

sekretariat@michow.eurzad.eu

Godziny pracy Urzędu

pon.-pt. 7.30-15.30

 

Przewodniczący

Rady Gminy - mgr inż. Andrzej Trojak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - mgr inż. Marian Wicha 

przyjmują interesantów w każdą środę

w godz. 800 - 1000 (świetlica- pokój nr 18)

 

Klub Radnych PIS i GPL

przyjmuje interesantów w każdą środę

w godz. 1000- 1100 (świetlica - pokój nr 18)

Skarbnik

Danuta Wiak

Kontakt: 081 8566094 wew. 24

mail: sekretariat@michow.eurzad.eu

 

Zakres obowiązków:

1. Opracowywanie projektu budżetu Gminy.
2. Nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu Gminy.
3. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
4. Przekazywanie pracownikom gminy, jednostkom organizacyjnym i zakładom budżetowym wytycznych do opracowywania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu gminy.
5. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.
6. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi  i  Radzie Gminy.
7. Wykonywanie – określonych przepisami prawa – obowiązków w zakresie rachunkowości.
8. Nadzorowanie gospodarki finansowej w Gminie w jednostkach organizacyjnych, zakładach budżetowych i samorządowej instytucji kultury.
9. Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy.
10. Prowadzenie nadzoru i kontroli finansowej w Urzędzie Gminy.
11. Przygotowywanie instrukcji w zakresie obiegu dokumentów finansowo księgowych.
12. Zapewnienie ochrony majątku komunalnego przez wskazanie jak ochrona ma wyglądać (np. ubezpieczenie).
13. Informowanie Rady Gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować.
14. Nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o podatkach i opłatach  lokalnych, o podatku rolnym oraz z ustawy o rachunkowości.
15. Uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i pracach komisji.
16. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatem księgowo-podatkowym i pracownikiem prowadzącym kasę Urzędu.