Dane Urzędu

Gmina Michów

Urząd Gminy Michów
ul.Rynek I 16
21-140 Michów

Tel./Fax 081 8566001
               081 8566094
               081 8566202

sekretariat@michow.eurzad.eu

Godziny pracy Urzędu

pon.-pt. 7.30-15.30

 

Przewodniczący

Rady Gminy - mgr inż. Andrzej Trojak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - mgr inż. Marian Wicha 

przyjmują interesantów w każdą środę

w godz. 800 - 1000 (świetlica- pokój nr 18)

 

Klub Radnych PIS i GPL

przyjmuje interesantów w każdą środę

w godz. 1000- 1100 (świetlica - pokój nr 18)

Stanowisko ds. kultury, oświaty, sportu i zdrowia

Teresa Ochnio

Kontakt: 081 8566202 wew.32

mail: tochniooswiata@michow.eurzad.eu

 

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań organu prowadzącego szkół i placówek oświatowych na terenie gminy a w szczególności:

1)  zakładania, przekształcania, łączenia w zespoły i likwidowanie jednostek oświatowych w gminie oraz nadawania im pierwszych statutów,

2)  utrzymywania tych jednostek i organizowanie wspólnej obsługi finansowej,

3)  ustalania planu sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

4)  zapewnienia dzieciom w wieku 6-ciu lat prawa do rocznego przygotowania  przedszkolnego,

5)  zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkola, szkół na dany rok szkolny,

6)  zapewnienia bezpłatnego dowozu dzieci do i ze szkoły,

7)  przestrzegania przepisów bhp przez pracowników szkół i uczniów,

8)  przestrzegania przepisów dotyczących organizacji szkoły i przedszkola.

2. Nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych szkół:

1)  kontrola prawidłowości  dysponowania  środkami budżetowymi przez szkoły,

2) gospodarowania przekazanym w zarząd mieniem,

3) wykonywania remontów, modernizacji obiektów szkolnych i przedszkola

3. Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów szkół, przedszkola oraz przygotowywanie postępowań konkursowych.

4. Prowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

5. Kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez młodzież 16-18 lat.

6. Realizowanie programu stypendialnego w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

7. Ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu /czesne/.

8. Prowadzenia spraw w zakresie  nadawania  statutu instytucjom kultury –gminnej  bibliotece oraz zapewnienia właściwych kierunków działania.

9. Stwarzania warunków oraz podejmowanie działań organizatorskich w zakresie  sportu, turystyki i wypoczynku na terenie Gminy.

10. Inicjowanie i udzielanie pomocy w organizacji imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy – współpraca z Gminnym Klubem Sportowym.

11. Współdziałanie w zakresie upowszechniania turystyki.

Drukuj