Dane Urzędu

Gmina Michów

Urząd Gminy Michów
ul.Rynek I 16
21-140 Michów

Tel./Fax 081 8566001
               081 8566094
               081 8566202

sekretariat@michow.eurzad.eu

Godziny pracy Urzędu

pon.-pt. 7.30-15.30

 

Przewodniczący

Rady Gminy - mgr inż. Andrzej Trojak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - mgr inż. Marian Wicha 

przyjmują interesantów w każdą środę

w godz. 800 - 1000 (świetlica- pokój nr 18)

 

Klub Radnych PIS i GPL

przyjmuje interesantów w każdą środę

w godz. 1000- 1100 (świetlica - pokój nr 18)

Stanowisko ds. ochrony środowiska

mgr inż. Małgorzata Kusyk

Kontakt: 081 8566202 wew. 33

mail: mkusyk@michow.eurzad.eu

 

Zakres obowiązków:

1. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska:
1) opracowanie gminnego programu ochrony środowiska,
2) opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska,
3) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,
4) wstrzymywanie użytkowania instalacji i urządzeń w przypadkach nieprzestrzegania ustaleń określonych w decyzji – ograniczania uciążliwości powodowanych przez urządzenia techniczne wykazane przez osoby fizyczne,
5) planowanie i przestrzeganie wykorzystania gminnego funduszu ochrony środowiska na cele służące ochronie środowiska, przyrody, gospodarki wodnej,
6) nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
7) sporządzanie informacji o substancjach stwarzających zagrożenie,
8) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
9) opiniowanie i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin.
 
2. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o odpadach:
1) opracowy1) opracowanie programu gospodarki odpadami w gminie,
2) nadzorowanie wykonywania zadań wynikających z gminnego programu w zakresie działalności zbierania, odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów niekomunalnych,
3) wydawanie nakazów w sprawie usuwania odpadów składowanych w miejscach do tego nie przeznaczonych,
4) rozstrzyganie spraw związanych ze zmianami stanu wody na gruncie i odprowadzaniu wód i ścieków na grunty sąsiednie.
 
3. Wykonywanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy:
1) opracowanie gminnego programu,
2) realizowanie zadań wynikających z programu utrzymywania czystości i porządku w gminie,
3) wdrażanie programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
4) edukacja ekologiczna lokalnej społeczności.
 
4. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody i ustawy Prawo łowieckie:
1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
2) utrzymywanie terenów zieleni (place, ulice),
3) wydawanie zezwoleń na usuwanie bądź przesadzanie drzew i krzewów,
4) wymierzanie kar za niszczenie drzew, krzewów oraz usuwanie drzew, krzewów bez wymaganego zezwolenia,
5) współpraca z zarządami obwodów łowieckich w zakresie ochrony zwierzyny łownej.
 
5. Wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Urzędzie.

Drukuj