Dane Urzędu

Gmina Michów

Urząd Gminy Michów
ul.Rynek I 16
21-140 Michów

Tel./Fax 081 8566001
               081 8566094
               081 8566202

sekretariat@michow.eurzad.eu

Godziny pracy Urzędu

pon.-pt. 7.30-15.30

 

Przewodniczący

Rady Gminy - mgr inż. Andrzej Trojak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - mgr inż. Marian Wicha 

przyjmują interesantów w każdą środę

w godz. 800 - 1000 (świetlica- pokój nr 18)

 

Klub Radnych PIS i GPL

przyjmuje interesantów w każdą środę

w godz. 1000- 1100 (świetlica - pokój nr 18)

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej

Krystyna Pomorska

Kontakt: 081 8566094 wew. 21

mail: sekretariat@michow.eurzad.eu

 

Zakres obowiązków:

1. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a zwłaszcza:
    1) prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
    2) opracowywanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian,
    3) sprawowanie nadzoru nad realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wydawanie decyzji w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego,
    4) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym,
    5) analiza aktualności miejscowych planów i zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz wniosków w sprawie sporządzania lub zmian planów miejscowych i studium oraz przedkładanie Radzie Gminy,
    6) prowadzenie rejestru wniosków do zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium,
    7) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów,
    8) wydawanie zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu działek w miejscowych planach,
    9)  wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla realizacji inwestycji i prowadzenie rejestru,
    10) ustalanie dla zbywców nieruchomości jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu miejscowego.
2. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi w tym projektowanie przebiegu dróg, budowa, modernizacja, ochrona dróg.
3. Nadzór nad utrzymaniem dróg gminnych, stanem technicznym tych dróg, kontrola oznakowania poziomego i pionowego oraz utrzymaniem zimowym, zwalczanie klęsk żywiołowych.
4. Organizowanie remontów dróg gminnych i lokalnych.
5. Nadzór w zakresie zabezpieczenia dostaw energii  elektrycznej, konserwacją i oświetleniem ulicznym, zabezpieczenia dostaw gazu, dostarczaniem wody i odbiorem ścieków, telefonizacją wsi, gazyfikacją wsi oraz konserwacją i oświetleniem ulicznym.
6. Wykonywanie zadań związanych z ustaleniem, zmianą lub znoszeniem urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy, konsultacje z mieszkańcami i przygotowywanie wniosku do Wojewody:
1) umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów na terenie gminy,
2) ustalanie numerów porządkowych nieruchomości i aktualizowanie tej ewidencji.
7.  Zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych na stanowisku zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Drukuj