Dane Urzędu

Gmina Michów

Urząd Gminy Michów
ul.Rynek I 16
21-140 Michów

Tel./Fax 081 8566001
               081 8566094
               081 8566202

sekretariat@michow.eurzad.eu

Godziny pracy Urzędu

pon.-pt. 7.30-15.30

 

Przewodniczący

Rady Gminy - mgr inż. Andrzej Trojak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - mgr inż. Marian Wicha 

przyjmują interesantów w każdą środę

w godz. 800 - 1000 (świetlica- pokój nr 18)

 

Klub Radnych PIS i GPL

przyjmuje interesantów w każdą środę

w godz. 1000- 1100 (świetlica - pokój nr 18)

Stanowisko ds. promocji gminy i BIP

mgr Emilia Ostrowska

Kontakt: 081 8566202 wew.43

mail: sekretariat@michow.eurzad.eu

Zakres obowiazków:

1. Wprowadzenie i bieżąca aktualizacja oraz udostępnienie informacji publicznej w Biuletynie dotyczącej pracy:

1) Rady Gminy i komisji rady

    a) polityki wewnętrznej (statut, uchwały, rezolucje, apele),

    b) zamierzeń władzy uchwałodawczej i wykonawczej,

    c) projektów aktów normatywnych /uchwały RG/

    d) programów w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji

2) organów jednostek samorządu – ich status prawny oraz organizacja, przedmiot działalności a także kompetencje:

    a) osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje,

    b) majątek, którym dysponują.

3) Zasad funkcjonowania Urzędu - statut i regulamin organizacyjny Urzędu

    a) stanowione akty publiczno-prawne /zarządzenia, obwieszczenia Wójta/

    b) sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania, prowadzone rejestry i zasady udostępniania danych w nich zawartych,

    c) treści aktów administracyjnych, ich rozstrzygnięć /wydane decyzje administracyjne/,

    d) dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, wystąpienia, stanowiska i wnioski oraz opinie jednostek kontrolujących,

    e) zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie,

4) Informacja o majątku gminy oraz jednostek samorządu terytorialnego

    a) zaciągnięciu długu publicznego, udzielonej pomocy publicznej /rodzaj, forma, wielkość i przeznaczenie Dz.U. z 2004 r. Nr  123 poz.1291/,

    b) dług publiczny /wyemitowane papiery wartościowe, zaciągnięte kredyty i pożyczki, wymagalne zobowiązania, udzielone     poręczenia i gwarancje oraz wynikający z orzeczeń sądu lub ustaw/,

    c) ciężary publiczne /ponoszone przez gminę jako przymusowe i bezzwrotnie/

5. Informacje o prowadzonych inwestycjach - stosowanie procedur zamówień publicznych.

2. Wprowadzanie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych ustawą o samorządzie gminnym /Wójta, Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy/.

3. Wykonywanie zadań w zakresie pomocy materialnej uczniom wynikających z ustawy o systemie oświaty /art.90 b-d/- wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych

1) opracowanie Regulaminu udzielania pomocy materialnej i przedkładanie Radzie Gminy do uchwalenia /art.90f/ 

2) przyjmowanie wniosków na stypendium szkolne /art.90 n ust.2-7/

3) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy materialnej /art.90 n ust.1/

4) wstrzymywanie lub cofanie stypendium szkolnego w przypadku ustania  przyczyn stanowiących podstawę przyznania /art. 90 o/

5) współpraca z księgowością ZSO w Michowie w zakresie wypłaty stypendiów

6) rozliczenie otrzymanej dotacji celowej na stypendia /art.90 r/.

4. Wykonywanie zastępstwa w zakresie obsługi programu e-obieg i e-rada podczas nieobecności pracownika Sekretariatu i obsługi RG.

5. Okresowe przekazywanie wytworzonych na stanowisku dokumentów do archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami o archiwum państwowym nie rzdziej niż raz w roku.

6. Uczestniczenie w organizowanych w Urzędzie dyżurach i ćwiczeniach z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej.

7. Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydanego Zarządzenia Wójta Nr4/2000 w sprawie stosowania i przestrzegania ustawy przez pracowników.

8. Wykonywanie zadań w zakresie promocji gminy a zwlaszcza:

1) prowadzenie zadan w zakresie promocji gminy

a) przygotowywanie publikacji tematycznych własnych,

b) propozycje w zakresie opracowywanych folderów i wizytówek gminy, map itp.

c) organizowanie wystaw, konferencji i konkursów wgminie,

d) zgłasznie gminy do organizowanych konkursów.

2) współpraca z redakcjami mediów/prasa, radio, telewizja/, propagowanie  działań urzedu i samorządu, osiągnięć gminy i jednostek samorządowych oraz informowanie o organizowanych imprezach.

3) przygotowywanie materiałów promocyjnych, współpraca z agencjami, firmami i jednostkami reklamowymi oraz twórcami w tym zakresie.

9. Wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia ośrodków lokalnej informacji.

10. Stała aktualizacja i rozwijanie zawartości merytorycznej strony internetowej Gminy Michów www.gminamichow.pl .

Drukuj