Dane Urzędu

Gmina Michów

Urząd Gminy Michów
ul.Rynek I 16
21-140 Michów

Tel./Fax 081 8566001
               081 8566094
               081 8566202

sekretariat@michow.eurzad.eu

Godziny pracy Urzędu

pon.-pt. 7.30-15.30

 

Przewodniczący

Rady Gminy - mgr inż. Andrzej Trojak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - mgr inż. Marian Wicha 

przyjmują interesantów w każdą środę

w godz. 800 - 1000 (świetlica- pokój nr 18)

 

Klub Radnych PIS i GPL

przyjmuje interesantów w każdą środę

w godz. 1000- 1100 (świetlica - pokój nr 18)

Urząd Stanu Cywilnego

       Ewa Bielska

Z-ca Kierownika USC

Kontakt: 081 8566094 wew. 35

mail: sekretariat@michow.eurzad.eu

          ebielska@michow.eurzad.eu

 

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a dotyczących:
1) rejestracji urodzeń, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny  osób,
2) zawieranie małżeństw i sporządzanie aktów małżeństwa,
3) sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
4) wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń, zezwoleń i innych dokumentów w sprawach dotyczących stanu cywilnego,
5) sporządzanie i wydawanie odpisów akt stanu cywilnego,
6) przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
7) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
8) stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach  możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
9) wskazywania kandydata na opiekuna prawnego.
10) umiejscawianie /wpisywanie/ w polskich księgach zagranicznych aktów stanu cywilnego
2. Współpraca z Kościołem i innymi związkami wyznaniowymi w zakresie zawierania małżeństw, urodzeń i zgonów – wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego /w kościele/.
3. Prowadzenie spraw obronnych w tym:
1) Wykonywanie zadań obronnych w sytuacjach szczególnych a zwłaszcza:
a) opracowywanie i aktualizowanie dokumentów dotyczących osiągania podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa,
b) opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności szczegółowych planów zapewniających realizację zestawów  zadań przewidzianych do realizacji w procesie podwyższania gotowości obronnej państwa,
c) opracowywanie i utrzymywanie w stałej gotowości dokumentacji dotyczącej organizacji, uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru na potrzeby Wójta Gminy,
d) opracowywanie analiz, sprawozdań i informacji dotyczących realizacji zadań obronnych dla potrzeb Wojewódzkiego Komitetu Obrony oraz Wojewody,
e) realizowanie przedsięwzięć w zakresie szkolenia obronnego,
f) utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji Akcji kurierskiej,
g) doręczanie kart powołania do czynnej służby wojskowej i wezwań do wykonywania świadczeń w trybie Akcji kurierskiej,
h) wydawanie decyzji nakładających obowiązek świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony,
i) realizacja przedsięwzięć obronnych na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
4. Wykonywanie zadań w zakresie spraw wojskowych a w szczególności:
1) przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
2) udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu poboru,
3) utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji świadczeń na rzecz obrony kraju,
4) wypłata świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych,
5) orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny w stosunku do żołnierzy zasadniczej służby wojskowej,
6) uznawanie poborowych, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
7) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych:
a) wypłacanie zasiłku na utrzymywanie członków rodziny poborowym  odbywającym służbę zastępczą,
b) żołnierzom poborowym, którzy zostali uznani za posiadających członków rodziny na wyłącznym utrzymaniu lub samotnych.
5. Prowadzenie spraw wynikających z prawa karnego a dotyczących pism sądowych lub prokuratorskich i osób przebywających w zakładach karnych i zwolnionyc z tych zakładów.
6. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie USC i z ustawy o informacjach niejawnych w zakresie spraw obronnych.
7. Prowadzenie spraw związanych z opieką nad cmentarzami wojennymi, grobami i miejscami pamięci narodowej.
8. Współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w zakresie organizowania zgromadzeń i zbiórek  publicznych.
9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w  zakresie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez publicznych.

Drukuj